Gospodarka

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców Gminy Korzenna

Gmina Korzenna uzyskała dotację w ramach programu Województwa Małopolskiego, mającego na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w kompostowniki. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej inicjatywy mogą składać deklaracje uczestnictwa w programie od 24 czerwca do 5 lipca br. Dokumenty należy złożyć w dzienniku podawczym Urzędu Gminy Korzenna w godzinach pracy urzędu. Do deklaracji należy dołączyć wymagane dokumenty, w tym oświadczenie dotyczące RODO. Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane weryfikacji, a osoby zakwalifikowane do programu zostaną powiadomione telefonicznie. O wyborze uczestników decydować będą zasady określone w regulaminie.


96 kompostowników do rozdania

Gmina Korzenna zakupiła 96 sztuk wolnostojących kompostowników o pojemności 720 litrów, wykonanych z materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu, które zostaną rozdysponowane mieszkańcom. Kompostowniki będą użyczane mieszkańcom na okres 5 lat, po czym przejdą na własność użytkowników. W celu realizacji projektu, utworzona zostanie lista wnioskodawców na podstawie kolejności złożonych deklaracji uczestnictwa, po uprzedniej weryfikacji warunków. W pierwszej kolejności kompostowniki zostaną rozdane mieszkańcom, którzy nie posiadają kompostowników, oddają bioodpady oraz nie mają zaległości w opłatach względem urzędu. Wnioskodawcy będą zobowiązani do składania rocznego sprawozdania dotyczącego wytworzonego kompostu do 31 stycznia każdego roku użytkowania.

Warunki uczestnictwa. Każdy mieszkaniec gminy Korzenna może złożyć wniosek, jeśli:

  • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zamieszkałej, znajdującej się na terenie gminy Korzenna
  • deklaruje, że lokalizacja nieruchomości pozwala na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców posesji oraz sąsiednich posesji
  • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu
  • nie posiada zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami wobec gminy Korzenna

Na jedną nieruchomość może być przydzielony jeden kompostownik o pojemności minimum 720 litrów. Po podpisaniu umowy użyczenia, wnioskodawca odbierze kompostownik do samodzielnego montażu wraz z instrukcją. Po rozpoczęciu użytkowania kompostownika, biodegradowalne odpady nie będą odbierane z nieruchomości uczestnika programu. Mieszkaniec będzie zobowiązany do zmiany deklaracji dotyczącej odpadów w tym zakresie. W przypadku, gdyby liczba zgłoszeń była niewystarczająca, kompostowniki mogą zostać przydzielone osobom, które już kompostują bioodpady, a złożą deklarację uczestnictwa w projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *