Wiadomości

Weź udział w debacie o stanie gminy Korzenna. Wyraź swoje zdanie!

Masz okazję wziąć aktywny udział w debacie nad „Raportem o stanie gminy Korzenna za rok 2023”. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 27 czerwca. Publiczna dyskusja odbędzie się dzień później, tj. 28 czerwca, podczas sesji Rady Gminy Korzenna. Jest to doskonała okazja, by wyrazić swoje zdanie na temat działań lokalnego samorządu.

Jak wziąć udział?

Udział w debacie nie jest zarezerwowany tylko dla radnych. Mieszkańcy gminy również mogą aktywnie uczestniczyć, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów ustawowych. Aby zgłosić swoją chęć udziału, należy złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Korzenna. Zgłoszenie to musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób. Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Korzenna najpóźniej do 27 czerwca, w godzinach pracy urzędu. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość wyrażenia swoich opinii oraz wpływania na decyzje dotyczące przyszłości gminy.

Raport o stanie gminy Korzenna

Raport o stanie gminy Korzenna jest kompleksowym podsumowaniem działalności samorządu za miniony rok. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, wójt ma obowiązek przygotować ten dokument corocznie do 31 maja. Raport ten jest kluczowym narzędziem umożliwiającym ocenę efektywności działań samorządu oraz planowanie przyszłych inicjatyw. Zawiera on szczegółowe informacje na temat:

  • demografii gminy: analiza liczby mieszkańców, struktury wiekowej, trendów migracyjnych oraz innych aspektów społecznych.
  • finansów gminy: stan finansów, budżet na miniony rok oraz prognozy finansowe na przyszłość, w tym dochody, wydatki i planowane inwestycje.
  • mienia komunalnego: informacje na temat posiadanych gruntów, budynków oraz udziałów w spółkach komunalnych.
  • inwestycji: przegląd zrealizowanych i planowanych inwestycji, takich jak budowa i remonty dróg, mostów, chodników, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także inwestycje w oświatę, sport i rekreację.

Publiczna dyskusja nad tym dokumentem odbędzie się podczas sesji Rady Gminy Korzenna, co stanowi ważny element procesu demokratycznego i transparentności działań władz lokalnych. Zgłoś się do debaty już dziś i bądź częścią ważnych rozmów na temat stanu gminy Korzenna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *