Gospodarka

Najem mieszkania – termin do 20 Maja!

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Małopolska ogłosiła kolejny nabór wniosków na najem mieszkań w Korzennej. Dostępne są lokale o powierzchniach od 48 do 56 m², oferowane na korzystnych warunkach najmu. Wnioski należy składać niezwłocznie, gdyż wiele lokali zostało już zarezerwowanych w poprzednich turach. W przypadku nadmiaru kwalifikujących się wniosków, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt, zainicjowany w 2021 roku przez 16 gmin regionu, ma na celu budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem. Lokale będą wykończone „pod klucz”, wymagając jedynie umeblowania. Dzięki niekomercyjnej naturze przedsięwzięcia, czynsze pozostają niskie, a najemcy nie muszą zaciągać kredytów.

Mieszkania w Korzennej powstaną w formie zabudowy szeregowej, na atrakcyjnej działce w pobliżu dworu, z planowanym oddaniem do użytku w II kwartale 2026 roku. Wnioski o najem należy składać w Urzędzie Gminy Korzenna, w formie pisemnej, zgodnie z załączonym wzorem, w terminie od 22 kwietnia do 20 maja 2024 roku, w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem. Ważna jest data wpływu wniosku do urzędu.

Wniosek powinien zawierać wymagane dokumenty i oświadczenia, a w razie potrzeby, wnioskodawca może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Braki formalne w wniosku muszą być uzupełnione w wyznaczonym terminie, w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.

Tylko jedno gospodarstwo domowe może złożyć wniosek o najem jednego lokalu, a ocena wniosków opiera się na uchwalonych kryteriach punktowych. Najemcą może zostać osoba spełniająca ustawowe kryteria związane z brakiem prawa własności do innych lokali mieszkalnych w miejscowości i odpowiednim poziomem dochodu gospodarstwa domowego.

źródło: simmalopolska.pl

Kryteria pierwszeństwa naboru

KryteriaLiczba punktów
1.– posiadanie przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. – w celu wykazania spełnienia powyższego kryterium do niniejszego wniosku należy dołączyć kopię książeczki mieszkaniowej potwierdzającej jej posiadanie przez wnioskodawcę4
2.– wnioskodawcą jest osoba pełnoletnia, która na dzień złożenia wniosku nie przekroczyła 30 roku życia10
3.– w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba, która na dzień wejścia w życie uchwały mieszkała na terenie Gminy Korzenna6
4.– najemca lub jego małżonek na dzień wejścia w życie uchwały był zatrudniony na podstawie stosunku pracy u pracodawcy mającego siedzibę na terenie Gminy Korzenna4
5.– osoba do 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o  niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. 2021 poz. 573)5
6.– osoba powyżej 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych5
7.– w skład gospodarstwa domowego wchodzą dzieci do 16 roku życia uczęszczające do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Korzenna5
8.– w skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, a także na każdym etapie naboru, nie wchodzi osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem w udziale wynoszącym co najmniej 1/2 budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, a także nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego5
9.– osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korzenna, który zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez najemcę10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *